Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                    z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), Zakład Kanalizacji i Wodociągów               w Drawsku Sp. z o.o. informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 

-         Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o.    ul. Powstańców Wlkp. 121A, 64-733 Drawsko;

-         w sprawach związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych i realizacji praw prosimy o kontakt                           z powołanym Inspektorem Ochrony Danych listownie na adres Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o., ul. Powstańców Wlkp. 121A, 64-733 Drawsko, bądź na adres e-mail: zkiwdrawsko@onet.pl, lub telefonicznie pod numerem 67 2569148, 67 2569173;

-         Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do celów związanych z realizacją usług                    i zadań wynikających z działalności ZKiW w Drawsku Sp. z o.o. m.in. są niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o  zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków na podstawie art.6.1.b) RODO;

-         podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane osobom upoważnionym przez ZKiW w Drawsku Sp. z o.o. – pracownikom, w celu wykonywania obowiązków służbowych, lub innym odbiorcom  na podstawie umów powierzenia danych osobowych, w szczególności Gminie Drawsko w ramach kontroli realizacji dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym oraz innym podmiotom działającym na zlecenie Zakładu Kanalizacji i Wodociągów                          w Drawsku  Sp. z o.o., które według obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych;

-         podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz po zakończeniu trwania umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami,

-         posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

-         posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,